Algemene Voorwaarden

Anja Marra – Huidzorg

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Anja Marra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Anja Marra – Huidzorg gevestigd aan de Stationsweg 29
    te Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01122199;
   2. cliënt: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Anja Marra voor een behandeling;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Anja Marra en de cliënt;
   4. behandeling: de in de overeenkomst omschreven behandeling die Anja Marra bij de cliënt uitvoert.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anja Marra en de cliënt en op alle behandelingen die Anja Marra uitvoert.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Anja Marra vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 1. Aanbod
  1. Het aanbod van Anja Marra is vrijblijvend.
  2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, overeenkomsten of publicaties van Anja Marra binden Anja Marra niet.
 1. Tarieven
  1. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
  2. Anja Marra is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. Het eerste bezoek is een Meet & Treat, kosten €99,00.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt tijdens de 1e behandeling de overeenkomst heeft ondertekend.
  2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de cliënt verstrekt.
 1. Annulering en annuleringskosten
  1. Indien de cliënt de afspraak voor de behandeling annuleert, dan worden de overeengekomen behandelkosten als annuleringskosten aan de cliënt in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.
  2. De annuleringskosten zoals omschreven in artikel 6.1 worden niet aan de cliënt in rekening gebracht indien de cliënt kan aantonen middels een schriftelijk bewijs dat hij annuleert wegens ziekte of een andere overmachtssituatie.
  3. Indien de cliënt later dan het afgesproken tijdstip voor de behandeling in de praktijk van Anja Marra komt, dan heeft Anja Marra het recht de behandeling in te korten of te annuleren. In een dergelijk geval worden de totale overeengekomen behandelkosten aan de cliënt in rekening gebracht.
  4. Bij Anja Marra gekochte producten kunnen niet geretourneerd worden.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Anja Marra zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige en professionele wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Anja Marra maakt bij het uitvoeren van de behandeling gebruik van deugdelijke materialen en instrumenten.
  2. Anja Marra stelt de cliënt op de hoogte van de aard en omvang van de behandeling en van de risico’s van de behandeling voor de gezondheid van de cliënt.
  3. Anja Marra voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
 1. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien de overeenkomst op verzoek van de cliënt wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Anja Marra zal de cliënt hierover van tevoren inlichten.
 1. Verplichtingen van de cliënt
  1. De cliënt dient Anja Marra op de hoogte te stellen van alle informatie die voor Anja Marra van belang kan zijn i.v.m. de uitvoering van de behandeling.
  2. De cliënt is bekend met de lichamelijke risico’s die uit de behandeling kunnen voortvloeien.
  3. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het Anja Marra onmogelijk maakt de behandeling naar behoren uit te voeren. De cliënt dient zijn volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de behandeling.
  4. Het is niet toegestaan te roken in de praktijk van Anja Marra.
  5. Het is zonder voorafgaande toestemming van Anja Marra niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een behandeling.
  6. De cliënt dient zich tijdens zijn verblijf in de praktijk van Anja Marra behoorlijk te gedragen, andere personen aanwezig in de praktijk niet tot last te zijn of te intimideren en alle gegeven instructies door Anja Marra in acht te nemen.
  7. Indien de cliënt zijn verplichtingen jegens Anja Marra niet nakomt, dan heeft Anja Marra het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 1. Klachten en incidenten
  1. Klachten over de behandeling dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Anja Marra kenbaar te worden gemaakt. De cliënt dient zijn klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat Anja Marra in staat is adequaat te reageren. Klachten worden door Anja Marra zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  2. Na het indienen van de klacht dient de cliënt Anja Marra de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Anja Marra een klacht onderzoekt, betekent niet dat Anja Marra erkent dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  3. Partijen zullen zich inspannen een klacht in onderling overleg te beslechten. Anja Marra is aangesloten bij de brancheorganisatie ANBOS. Wordt de klacht van de cliënt niet in onderling overleg opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van ANBOS.
  4. Is er sprake van een incident in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en heeft het incident of kan het incident consequenties hebben voor de cliënt, dan wordt de cliënt van het incident in kennis gesteld. Incidenten worden door Anja Marra geregistreerd.
 1. Betaling
  1. De cliënt kan de behandelkosten op de volgende wijzen betalen:
   1. Middels pinbetaling in de praktijk na de behandeling;
   2. Door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van Anja Marra.
  2. Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
  3. Een behandeling kan enkel in aanmerking komen voor vergoeding door een verzorgverzekeraar indien de cliënt voor de behandeling is doorverwezen door zijn huisarts. Wordt de behandeling door de zorgverzekeraar van de cliënt niet (geheel) vergoed, dan geeft dat de cliënt niet het recht (een deel van) de betaling op te schorten. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het voorafgaand aan de behandeling aanvragen van een doorverwijzing van zijn huisarts. Daarnaast is de cliënt er zelf verantwoordelijk voor na te gaan welke kosten en tot welk bedrag zijn zorgverzekeraar i.v.m. de behandeling(en) vergoedt. Vergoedt de zorgverzekeraar van de cliënt minder dan de cliënt had verwacht, dan kan Anja Marra daar nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld.
  4. Betaalt de cliënt niet tijdig en heeft de cliënt geen gehoor gegeven aan een gestuurde aanmaning, dan kan Anja Marra de vordering uit handen geven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Anja Marra maakt om de vordering te incasseren komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig de Wet incassokosten vastgesteld.
  5. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde wettelijke rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 1. Geheimhouding en persoonsgegevens
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Anja Marra verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de cliënt die Anja Marra ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 12.3 van toepassing is.
  3. Het is Anja Marra toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Anja Marra;
   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
   6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Anja Marra.
  4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Anja Marra gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Anja Marra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Anja Marra niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Anja Marra kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de cliënt.
  2. Anja Marra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anja Marra is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedragsregels en (veiligheids)instructies die worden gegeven door Anja Marra. Indien de cliënt deze aanwijzingen, regels of (veiligheids)instructies niet of niet naar behoren opvolgt, dan kan Anja Marra nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (lichamelijke) schade die daaruit voortvloeit.
  4. Anja Marra kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk van Anja Marra.
  5. Anja Marra kan niet garanderen dat door de behandeling het door de cliënt gewenste resultaat wordt bereikt. De verplichting van Anja Marra betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
  6. Anja Marra kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie tijdens of na afloop van de behandeling, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Anja Marra.
  7. Anja Marra kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van een derde waarmee de cliënt, al dan niet door tussenkomst van Anja Marra, een overeenkomst is aangegaan. Komt een derde partij zijn verplichtingen jegens de cliënt niet na, dan dient de cliënt de derde partij daarop aan te spreken en niet Anja Marra.
  8. Indien Anja Marra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Anja Marra beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Anja Marra gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Anja Marra beperkt tot de overeengekomen behandelkosten.
  9. Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de cliënt niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  10. Indien de cliënt schade toebrengt aan de praktijk van Anja Marra en/of de daarin aanwezige inventaris dan wel indien de cliënt zijn verplichtingen jegens Anja Marra niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Anja Marra handelt, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade die Anja Marra daardoor lijdt.
 1. Overmacht
  1. Anja Marra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; natuurrampen; terrorisme; oorlog of rellen; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte; brand; diefstal; energiestoring; overheidsmaatregelen; internetstoring; storing in het e-mailverkeer.
  2. Voor zover Anja Marra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Anja Marra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de cliënt en Anja Marra is Nederlands recht van toepassing.